Om Ejendomsmæglerfirmaet Grethe Købke

Grundlagt i 1965 af Grethe Købke og overdraget til næste generation i 1992.

CVR 59 97 84 54
Indehaver Niels J. Købke, ejendomsmægler MDE
Medlemskaber Dansk Ejendomsmæglerforening
Ejendomsforeningen Danmark
Ejendomstorvet.dk
Ansvarsforsikring HDI Forsikring
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø. Tlf.: 33 36 95 95
Erhvervsstyrelsen Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen.
www.erhvervsstyrelsen.dk
Historisk Grundlagt i 1965 af Grethe Købke og overdraget til næste generation i 1992.

Firmaet er i dag et 100% erhvervs-ejendomsmæglerfirma med udlejning og salg af: Kontorer, butikker, værksteder, erhvervs-ejerlejligheder og erhvervs-andelslejligheder samt investeringsejendomme.

Gennem årene har vi betjent og betjener et utal af private, erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder samt investeringsselskaber.

Vores arbejdemetode er meget målrettet for at undgå at "skyde med spredehagl" og derved være nødsaget til opkræve - efter vores mening - alt for høje salgsomkostninger for vores kunder. F.eks. ved at sende brochure ud til butikker med information om at vi har et 300 m² værksted til leje, dette er ikke relevant og kun at ødsle vores kunders penge væk. Det er vigtigt, at vi er værdiskabende for vores kunder.

Vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomstorvet.dk samt Ejendomsforeningen Danmark og benytter i vidt omfang de kurser der udbydes fra disse, for at sikre en ajourført viden.

persondatabehandling

Dataansvarlig er Ejendomsmæglerfirmaet Grethe Købke, CVR.nr. 59978454, c/o PSJ-Consult ApS, Vingårds Alle 68, 2900 Hellerup, tlf. 21 86 07 00, mail: kobke@kobke.dk

Databeskyttelsesrådgiver er Niels J. Købke, c/o PSJ-Consult ApS, Vingårds Alle 68, 2900 Hellerup, tlf. 21 86 07 00, mail: kobke@kobke.dk.

Hvilke oplysninger får vi af dig, og hvad bliver de brugt til?
For at vi kan indgå aftaler, og for at vi efterfølgende kan opfylde aftalen (forordningens art. 6, stk. 1, litra b) og vores forpligtelser iht. lov om formidling/udlejning af fast ejendom m.v., får vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cvr-nr. på dig som kunde. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores professionsansvar.

I forbindelse med vores formidlingsopdrag, kan vi videregive dine oplysninger i formidlingsaftalen herunder beregning af salgsbudget/provenu og evt. løbende ændringer heraf, til de på tingbogen lyste panthavere med henblik på disses vurdering af accept af handlen med den legitime interesse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra f) bedst muligt at kunne varetage vores opdrag.

I forbindelse med vores formidlingsopdrag, kan vi videregive dine oplysninger i formidlingsaftalen herunder beregning af salgsbudget/provenu og evt. løbende ændringer heraf til dit pengeinstitut med henblik på pengeinstituttets rådgivning af dig i forbindelse med handlen med den legitime interesse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) bedst muligt at kunne varetage vores opdrag.

For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre. Vi har en underretningspligt, som betyder at dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplysninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.

Vi har desuden særlige forpligtelser ved kundeforhold med politisk eksponerede personer (PEP).
ganer for centralbanker. (direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og danske medlemmer af den Europæiske Revisionsret).
Hvilke oplysninger indhenter vi andre steder, og hvad bliver de brugt til?
For at kunne udarbejde et retvisende salgsbudget/salgsprovenu til dig iht. lov om formidling af fast ejendom m.v., indhenter vi dine låneoplysninger og oplysning om andre gældsforhold hos dit pengeinstitut og eventuelle andre kreditorer. I den forbindelse får vi f.eks. dit ejendomsnummer, din kontrolkode og andre oplysninger til brug for indhentelse af restgældsoplysninger og eventuelle restancer. Dette gør vi, hvis du har givet os fuldmagt til det i formidlingsaftalen.

For at kunne udarbejde salgsopstilling og købsaftale/overdragelsesaftale iht. lov om formidling af fast ejendom m.v., indhenter vi en række dokumenter og oplysninger om tekniske, juridiske og økonomiske forhold, ejendomsskatteoplysninger og billeder (”ejendomsoplysninger”), herunder bl.a.:
Tilstandsrapport, elinstallationseftersyn, energimærkning, ejendomsdatarapport, der alle indeholder personoplysninger. Herudover bl.a. forbrugsoplysninger vedr. vand, varme, el og lign., herunder aflæsninger af målerstand ved overdragelse, ejendomsskatte- og evt. momsforhold, evt. anmodning om værdiforringelseserklæring hos SKAT, ejendommens forsikringsoplysninger, herunder præmie, forbehold i police m.v., referater af generalforsamlinger i ejer-/grundejer-/andelsboligforening, samt andre dokumenter vedrørende ejer-/grundejer-/andelsboligforeningsforhold, vejlaug m.v. Hvis der påhviler ejendommen forpligtelser, enten i form af udlejnings- eller forpagtningsaftaler eller lignende, påbud, tvister eller lignende, vil oplysninger herom også blive indhentet.
Dokumenterne og oplysningerne markedsføres trykt og digitalt, hvis aftalt, samt videregives til købere, potentielle købere samt disses rådgivere. Markedsføringen samt videregivelse af dokumenter og salgsopstilling til download sker bl.a. via ejendomsmæglervirksomhedens hjemmeside som led i formidlingsprocessen (forordningens art. 6, stk. 1, litra b).

Ejendomstorvet kan som dataansvarlig behandle “Ejendomsoplysninger” om ejendomme, herunder også informationer om eksempelvis prisændringer og salgstider med henblik på at tilbyde aktuel, transparent
og opdateret statistik og information om det danske boligmarked.

Hvis du i din aftale med os har givet fuldmagt til at indhente relevante dokumenter og oplysninger om tekniske, juridiske og økonomiske forhold, herunder anmodning om værdiforringelseserklæring hos SKAT, oplysninger om prioritetsforhold og gældsforhold, samt restancer hos realkreditinstitutter, pengeinstitutter og private kreditorer, forsikringsselskaber, grund- og ejerforeninger samt forsyningsselskaber og offentlige myndigheder i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af de i aftalen nævnte opgaver, indhentes disse oplysninger til brug for vores rådgivning af dig som kunde i forbindelse med køb/salg af fast ejendom.
Hvis fuldmagten tillige omfatter, at vi er berettiget til hos relevante realkreditinstitutter at få oplyst kontrolkoden med henblik på oplysninger om restgæld, restancer mv., hos forsyningsselskaber at få oplyst om forbrug mv., og hos forsikringsselskaber at få oplysninger om kundens forsikringsforhold, forsikringspræmien, eventuelle forbehold i forsikringen mv., indhentes disse oplysninger tillige til brug for vores rådgivning af dig som kunde i forbindelse med køb/salg af fast ejendom (forordningens art. 6, stk. 1, litra b).
For at kunne gennemføre en handel, bliver købsaftalen og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter og disses evt. repræsentanter, herunder identifikations- og kontaktoplysninger, restgældsoplysninger eller ejendomsnummer og kontrolkode, samt deponeringskonti videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter m.v., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen.
Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Du kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne.
Vi opbevarer alle indhentede oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores professionsansvar.
I forbindelse med vores sagsbehandling, kan vi videregive dine oplysninger i form af f.eks. ejendomsoplysninger, økonomiske og juridiske forhold, til Dansk Ejendomsmæglerforenings sekretariat og forsikringsselskabet HDI Danmark med den legitime interesse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) bedst muligt at kunne varetage vores opdrag.

Når vi behandler oplysninger om dig på baggrund af legitime interesser (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), skal du vide, at du kan gøre indsigelse mod denne behandling. Evt. indsigelse skal ske til ejendomsmæglervirksomheden.

Samtykker
Vi skal have samtykke til at behandle dine personoplysninger, hvis vi ikke er forpligtet til at indhente disse iht. lov eller aftale (forordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du bedes derfor samtykke til følgende:

Samtykke til behandling af cpr-nr.
For at ejendomsmægleren kan identificere dig tilstrækkeligt, har denne, ud over de ovenfor definerede identifikationsoplysninger, behov for dit cpr-nr. Cpr-nr. vil ikke blive offentliggjort. Det vil alene blive delt med rådgivere, offentlige myndigheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der er involveret i ejendomsmæglerens sagsbehandling før, under og efter en handel, når dette er påkrævet. Ejendomsmægleren og de nævnte aktører beholder cpr-nr. så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningen blive slettet.